Przyłącze wodne i kanalizacyjne

by Hydr@ulik
on Kwi 29. 2014

Wykonanie przyłączy wod-kan krok po kroku.

 

ABY PODŁĄCZYĆ SIĘ DO SIECI WOD.-KAN. NALEŻY:

 1. Wypełnić wniosek o wydanie warunków technicznych. 
 2. Załączyć do wniosku wydruk z mapy numerycznej do celów opiniodawczych w skali 1:500 w dwóch egzemplarzach 
 3. Złożyć wniosek wraz z załącznikami w zakładzie wodociągowym
 4. Po otrzymaniu warunków technicznych podłączenia do sieci wod-kan, należy zlecić projektantowi z odpowiednimi uprawnieniami wykonanie projektu budowlanego przyłącza wodociągowego/ kanalizacyjnego.

  Projekt budowlany
   przyłącza powinien zawierać: 

  a) część opisową:
  - opis techniczny
  - aktualne warunki techniczne wydane przez gestora sieci oraz właściciela lub zarządzającego terenem, na którym zlokalizowana jest sieć wod-kan
  - aktualną opinię Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
  - określony stan prawny na trasie projektowanego uzbrojenia oraz uzgodnienia ze wszystkimi właścicielami nieruchomości (działek), po których będzie przebiegało przyłącze wod-kan
  - zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości (jeśli jest więcej niż jeden), do której są projektowane przyłącza
  - inne dokumenty wymienione w Prawie Budowlanym

  b) część rysunkową: 

  dla przyłącza wody:
  - mapę zasadniczą z zaznaczoną kolorem trasą przyłącza wody
  - rzut piwnic (przyziemia) lub rysunek studni wodomierzowej z lokalizacją wodomierza 
  - profil przyłącza wodociągowego
  - ewentualne inne rysunki wynikające z potrzeb wykonawstwa przyłącza

  dla przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej:
  - mapę zasadniczą z zaznaczoną kolorem trasą przyłącza
  - profil kanalizacji
  - rysunek studni rewizyjnej lub inspekcyjnej
  - inne rysunki wynikające z potrzeb wykonawstwa przyłącza

 5. Następnie, z gotowym projektem w dwóch egzemplarzach, należy zgłosić się do zakładu wodociągowego i wypełnić wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego.
 6. Po otrzymaniu uzgodnienia projektu budowlanego, należy pozyskać wykonawcę z odpowiednimi uprawnieniami, który wykona prace budowlane oraz wypełnić zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych.
 7. Przyłącze wodociągowe -  złożenie w zakładzie wodociągowym wniosku o wykonanie włączenia w sieć wodociągową, dokonanie odbioru końcowego, zamontowanie wodomierza.
  Przyłącze kanalizacyjne - złożenie w zakładzie wodociągowym wniosku o dokonanie odbioru końcowego przyłącza kanalizacyjnego.

  Na odbiór końcowy należy przygotować następujące dokumenty:
  - inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 
  - dokumentację powykonawczą
  - protokoły z płukania i dezynfekcji przewodu (dot. przyłącza wodociągowego)

  Odbiór częściowy przyłącza jest przeprowadzany w stanie odkrytym, natomiast odbiór końcowy po jego zasypaniu i doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego.

  Po dokonanym odbiorze końcowym i zamontowaniu wodomierza zostanie przekazana Państwu Umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

W artykule wykorzystano informacje ze strony internetowej Toruńskich Wodociągów.

 

Leave your comments

Post comment as a guest

0

Comments